Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle door WGTF/DGTF voor een cliënt of cq cursist te organiseren of georganiseerde activiteiten en/of evenementen en beslaan 8 artikelen. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van de WGTF of the Netherlands.
Lid 2
Onder een activiteit of evenement wordt onder meer verstaan clinics, competities, wedstrijden, golfdagen, HCP-cursussen, groepslessen, stages en individuele golflessen, seminars, opleidingsweken, WOYG programma, thema trainingen en demo workshops.
Lid 3
Onder cliënt wordt verstaan de cursist van de WGTF / DGTF. WGTF is de vereniging waaronder de activiteiten vallen en de DGTF is de stichting die de opleiding verzorgd.
Lid 4
De algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens het gehele (communicatie) traject dat aan het sluiten van een overeenkomst vooraf gaat en het traject na het sluiten van de overeenkomst tot na afronding van de overeengekomen activiteit, evenement of cursus.
De algemene voorwaarden hebben daarbij betrekking op de diensten en werkzaamheden die door WGTF/DGTF zijn verleend respectievelijk worden verricht.

HET TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST
Artikel 2 Inschrijving cursist
Lid 1
Op het inschrijfformulier staat onder meer een beschrijving van de cursus en het programma, de contactpersoon van WGTF/DGTF , de contactgegevens van de cursist, tegen welke prijs WGTF/DGTF het door de cursist gewenste cursus kan aanbieden en indien reeds bekend, de datum of les en opleidingsdata.
Lid 2
Een inschrijving is voor WGTF/DGTF bindend met uitzondering van verhuizing naar het buitenland en blijvend letsel waardoor golf niet meer is uit te oefenen. Met de inschrijving gaat men akkoord met de statuten van de vereniging WGTF en de algemene voorwaarden van de WGTF/DGTF.
Lid 3
Een cursist kan een aanvraag omzetten in een definitieve reservering door het inschrijfformulier getekend terug te zenden per mail. WGTF/DGTF bevestigt deze reservering per mail en zal een cursus plek inboeken en het kledingpakket bestellen. Hiermee gaat de cursist akkoord met onze algemene voorwaarden. Bij een inschrijving vanaf level III betekent dit eveneens een definitieve bevestiging voor het lidmaatschap en licentie van de vereniging WGTF voor minimaal 2 jaar. Aan dit lidmaatschap is ook de licentie WGTF golfleraar gekoppeld en deelname aan alle activiteiten van de WGTF/DGTF gewaarborgd. Uw lidmaatschap en licentie van de DGTF/WGTF dient voor 1 oktober middels een schriftelijk schrijven gedaan te worden, indien het lidmaatschap na 1 oktober wordt opgezegd dient u de jaar contributie voor het komende jaar te betalen. Jaarlijks zal de contributie factuur eind oktober worden verstuurd en dient het bedrag betaald te worden binnen de vermelde betalingstermijn op de factuur. Wanneer 1 deelnemer zich aanmeldt voor een WGTF cursus door het toesturen van hun persoonsgegevens (adresgegevens en geboortedatum), gaat hij/ zij akkoord met de algemene voorwaarden en is de inschrijving bindend. WGTF/DGTF gaat er onomstotelijk vanuit dat alle aangemelde deelnemers akkoord zijn met hun aanmelding en met de algemene voorwaarden.
Lid 4
Door de boeking is een overeenkomst tot stand gekomen. De WGTF is gerechtigd de cursist bij wangedrag uit te sluiten cq. te schorsen van de opleiding. Bij het beëindigen van de opleiding door welke oorzaak dan ook, eigen verzoek, schorsing cq uitsluiting heeft betrokkene geen recht op restitutie van het betaalde opleidings- cq cursusgeld en mag de cursist / ex cursist op geen enkele vorm uitspraken o.i.d. doen die de goede naam van de WGTF kan schaden.
Lid 5
Een aldus tot stand gekomen boeking is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan cursist te worden bevestigd.
Lid 6
WGTF/DGTF kan bij een tot stand gekomen boeking een (aan-)betaling vragen van 30% van de geschatte factuur waarde. De betaling dient binnen 8 dagen plaats te vinden.

Artikel 3 Inschrijving
Lid 1
Na inschrijving van de cursus d.m.v. het opgestuurde inschrijfformulier door de cursist, ontvangt de cursist een factuur. Deze dient uiterlijk binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur voldaan te zijn.
Lid 2
Indien er tussentijdse kostprijsverhogende of verlagende wijzigingen optreden is WGTF/DGTF gerechtigd deze aan de cursist door te berekenen tot een maximum van 10%. Verandering in BTW tarief wordt aan de cursist volledig doorberekend (100%).
Lid 3
Indien facturen niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn worden betaald, is de cursist in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan cursist al dan niet kan worden toegerekend.
Lid 4
Alle door WGTF/DGTF gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met de cursist, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door WGTF/DGTF ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.

Artikel 4 Annulering
Lid 1
Wanneer de cursist is begonnen met het eerste onderdeel van de cursus is er geen restitutie meer mogelijk op het betaalde cursus bedrag. I.v.m. ( langdurige) ziekte of immigratie zal er per individuele situatie worden gezocht naar een passende oplossing.
Lid 2
Voorafgaand aan de aanvang van een seminar heeft de cursist het recht de betreffende golfcursus te verplaatsen tot max 72 uur van te voren middels een uitschrijving via het reserveringssysteem dat de WGTF/DGTF online op wgtf.nl gebruikt.
Lid 3
In geval van verplaatsen binnen 72 uur zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 geldt dat WGTF/DGTF van de geplande cursus, lesmodule of overige cursussen, zal de WGTF/DGTF 100 % van het bedrag in rekening brengen bij de cursist. Facturen dienen binnen 8 dagen betaald te worden.
Lid 4
In geval dat de cursist nog openstaande bedragen op lesmodules van de WGTF/DGTF heeft staan, kan de WGTF/DGTF overgaan tot uitsluiting voor andere cursussen.
Lid 5
Cursist kan maximaal per module zich 1 maal inschrijven in het online reserverings-systeem van de WGTF/DGTF zoals in lid 2 vermeld. Meerdere inschrijvingen per lesmodule zullen door de WGTF/DGTF in willekeur worden verwijderd.

Artikel 5 Verplaatsen
Lid 1
WGTF/DGTF kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een golfles/ golfcursus/ training en/of andere opleidingen verplaatsen naar een andere datum of locatie. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van bovenstaande ligt uitsluitend bij WGTF/DGTF. Indien de cursuskosten op de nieuwe cursusdatum hoger zijn, dan op de geannuleerde datum, dient de cursist de extra kosten bij te betalen.
Lid 2
WGTF/DGTF is ten alle tijden gerechtigd om data, locatie of docent te mogen en kunnen veranderen. In het online reserveringssysteem zullen deze mutaties worden doorgevoerd en dit systeem is tevens leidend/bindend voor de reserveringen voor lessen en/of cursussen.

Artikel 6 Betaling
Lid 1
Voor elke gereserveerde golfles/ golfcursus en/of opleidingsmodule ontvangt de cursist van WGTF/DGTF via mail een factuur.
Lid 2
Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. WGTF/DGTF streeft ernaar de (eerste) factuur twee weken na aanvang van de golfles/ golfcursus aan de klant te verzenden. WGTF/DGTF hanteert een betalingstermijn van 8 dagen.
Lid 3
De cursist dient de volledige kosten van de opleidingsgolfles/golfcursus maximaal 8 dagen na de golfles/golfcursus aan WGTF/DGTF te hebben voldaan.
Lid 4
Indien de cursist het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt WGTF/DGTF de cursist eenmalig een betalingsherinnering waarin de cursist de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de cursist niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Lid 5
Indien een cursist niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra  invorderingskosten, voor rekening van de cursist. WGTF/DGTF maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening.
Lid 6
Bij niet-tijdige betaling zal WGTF/DGTF de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
Lid 7
Bij openstaande facturen kan WGTF/DGTF de cursist uitsluiten voor toekomstige opleidingen en/of opleidingscursussen, dit zal geschieden via een mail aan de cursist.

Artikel 7 Annulering door WGTF/DGTF
Lid 1
WGTF/DGTF is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te verplaatsen. Het eventueel reeds door cursist (aan)betaalde bedrag zal gebruikt worden als aanbetaling van het evenement op de alternatieve datum/data.
Lid 2
WGTF/DGTF is niet aansprakelijk voor de kosten door cursist of derden gemaakt die samenhangen met deze annulering.
Lid 3
Onder overmacht wordt mede verstaan:
- slechte conditie/ niet bespeelbaar zijn van de golfbaan en/ of materieel t.g.v. uitzonderlijke weersomstandigheden;
- natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm;
- afmeldingen waardoor het minimum deelnemers voor het event niet (meer) wordt behaald
- plotselinge ziekte en/of niet beschikbaar zijn van niet tijdig vervangbaar personeel, zoals bijvoorbeeld golfprofessionals
- lokale, regionale of landelijke maatregelen waardoor de locatie (golfbaan en/of oefenfaciliteiten) tijdelijk niet beschikbaar zijn, buiten
schuld van de WGTF/DGTF om.
- onvoorziene omstandigheden aan de golfbaan of faciliteiten (bv schade) waardoor deze tijdelijk niet beschikbaar zijn, buiten schuld van de WGTF/DGTF om
- De golfbaan die de cursus annuleert
- Pandemie waar we conform RIVM/overheids richtlijnen ons in zowel binnen- als buitenland ons aan dienen te houden
Lid 4
Bij overmacht is nadrukkelijk geen sprake van definitieve annulering van het evenement, opleiding of cursus. Beide partijen zijn gehouden aan het (voor de WGTF/DGTF) verzorgen van de cursus en (voor de cursist) het afnemen van de cursus. Zodra de periode
van overmacht waardoor de cursus geen plaats kan vinden (bv natuurramp, pandemie, onbruikbaarheid golfbaan) beëindigd is, zijn beide partijen gehouden binnen 6 maanden een nieuwe datum te bepalen. Wanneer uitzonderlijke omstandigheden plaats vinden zoals pandemie en/of overige onvoorziene omstandigheden zullen de richttermijnen en richtlijnen van de opleiding vanzelfsprekend overschrijden kunnen worden.
Indien cursist bij verplaatsing definitief afziet van een evenement of cursus, ondanks geboden mogelijkheden, zal er geen restitutie op de totale factuur plaatsvinden.

Artikel 8 Facturatie
Lid 1
De cursist gaat stilzwijgend akkoord met het ontvangen van een digitale factuur van zijn afgenomen diensten. Het staat hem/ haar elk moment vrij een schriftelijk exemplaar op te vragen. Dit zal kostenloos worden verzonden.

Artikel 9 Aaansprakelijkheid
Lid 1
WGTF/DGTF is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een ondergeschikte van WGTF/DGTF of een derde.
Lid 2
De cursist is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een deelnemer van het evenement en/of een van de opleidingen.
Lid 3
De cursist dient zelf een verzekering af te sluiten voor de opleidingen en/of cursussen, WGTF/DGTF is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade en/of letsel opgelopen tijden een opleiding en/of activiteit van de WGTF/DGTF.
Lid 4
Op goederen die besteld zijn zullen wij handelen onder dezelfde voorwaarden en garanties die onze leveranciers aanhouden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
Lid 1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WGTF/DGTF partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam; dan wel, ter keuze van WGTF/DGTF bij de bevoegde rechter van uw woonplaats. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving.